s8321 한글 위대한 철학 Hangul Great Philosophy

_*2 한글 위대한 철학 Hangul Great Philosophy s8321 #n

_*2 s8321 한글 위대한 철학 Hangul Great Philosophy
(ㅣ)사람人 (ㅡ)땅地 (ㅇ)하늘天
(ㅣ)성부父 (ㅡ)성자子 (ㅇ)성령靈
(ㅣ)물수水 (ㅡ)땅지地 (ㅇ)불화火
(ㅣ)수직直 (ㅡ)수평平 (ㅇ)둥근圓
(ㅣ)파랑靑 (ㅡ)초록綠 (ㅇ)빨강赤
(ㅣ)채움滿 (ㅡ)달림走 (ㅇ)비움空

_*2 s8321 Hangul Great Philosophy
(ㅣ)People (ㅡ)Earth (ㅇ)Sky
(ㅣ)Father (ㅡ)Jesus (ㅇ)Spirit
(ㅣ)Water (ㅡ)Earth (ㅇ)Fire
(ㅣ)Deep (ㅡ)Wide (ㅇ)Circle
(ㅣ)Blue (ㅡ)Green (ㅇ)Red
(ㅣ)Fill (ㅡ)Run (ㅇ)Empty